Algemene Voorwaarden

 1. Freeke & Monster is een maatschap.
 2. Alle opdrachten worden geacht te zijn verstrekt aan en aanvaard door de maatschap Freeke & Monster, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde advocaat of mediator zal worden uitgevoerd.
 3. Freeke & Monster zal bij het inschakelen van niet in haar organisatie werkzame derden (waaronder notarissen, belastingadviseurs, buitenlandse advocaten, accountants, schade-experts, deskundigen, adviseurs, deurwaarders, dienstverleners) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Freeke & Monster is echter niet aansprakelijk voor fouten en tekortkomingen van deze derden.
 4. Iedere aansprakelijkheid van Freeke & Monster en de maten is beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de door Freeke & Monster c.q. de door haar maten afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens deze verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het in de desbetreffende zaak door Freeke & Monster in rekening gebrachte honorarium tot een maximum van € 12.500.
 5. Freeke & Monster staat voor een persoonlijke en duurzame aanpak. Daarvoor is de medewerking van cliënten noodzakelijk. Als wij u niet kunnen bereiken via de telefoon, mail of post, dan zullen wij geen verdere actie meer (kunnen) nemen.
 6. Uw dossier wordt na het einde van een zaak (bijvoorbeeld na een onherroepelijke uitspraak van de rechter, na het einde van een mediation) nog 5 jaar in ons digitale archief bewaard.
 7. Door Freeke & Monster ten behoeve van de opdrachtgever betaalde c.q. nog te betalen kosten van derden (zoals reiskosten, koerierskosten, huur voor vergaderruimte, verschotten) worden separaat in rekening gebracht. De werkzaamheden van Freeke & Monster worden in beginsel maandelijks gedeclareerd. De betalingstermijn voor alle declaraties van Freeke & Monster bedraagt 14 dagen vanaf de declaratiedatum.
 8. In geval van niet-tijdige betaling is Freeke & Monster gerechtigd om de werkzaamheden, onder gelijktijdige kennisgeving aan de opdrachtgever, op te schorten.
 9. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Freeke & Monster aanvaarde opdrachten, met inbegrip van eventuele vervolgopdrachten.
 10. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden waarnaar van de opdrachtgever afkomstige stukken verwijzen, wordt hierbij uitgesloten.
 11. Deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de maten en al degenen die, al dan niet krachtens arbeidsovereenkomst, voor hen of voor de maatschap werkzaam (zullen) zijn (geweest).
 12. Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgevers en Freeke & Monster is alleen Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
 13. Voor op de advocatuur toepasselijke wet- en regelgeving zij verwezen naar http://regelgeving.advocatenorde.nl/.
 14. De Nederlandse tekst van deze Algemene Voorwaarden prevaleert boven enige vertaling daarvan.